په افغانستان کې د کوېډ-۱۹ له وجې د بېوزلۍ ارزونه

په افغانستان کې د کوېډ-۱۹ له وجې د بېوزلۍ ارزونه

Back

Highlights

Authors
Type د پالیسۍ نوټ
Theme Social Protection and Livelihoods
Language پښتو
Date of Publication November 02, 2022
Total Pages ٦
Available In