کله چې اوبه ختمیږي :د سوېل لویدیځ افغانستان د دښتو ظهور (او حتمي زوال) او پر کډوالۍ ، کوکنارو او ثبات یې اغیز

کله چې اوبه ختمیږي :د سوېل لویدیځ افغانستان د دښتو ظهور (او حتمي زوال) او پر کډوالۍ ، کوکنارو او ثبات یې اغیز

Back

Highlights

Authors
Type تلفیقی څړیزه
Theme Natural Resource Management
Language پشتو
Date of Publication June 30, 2020
Total Pages ٧٦
Available In