په افغانستان کی د ولایاتونو د حکومت جوړښتونه له ګډوډیو څخه د سمون پر لور

په افغانستان کی د ولایاتونو د حکومت جوړښتونه له ګډوډیو څخه د سمون پر لور

Back

Highlights

Authors سارا لیستر
Type توضیحي پاڼه
Theme Governance and Political Economy
Language پښتو
Date of Publication July 02, 2006
Total Pages ١٨
Available In