پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه ۲۰۲۲ په افغانستان، کولمبیا او میانمار کې پولې ته څېرمه د جګړه ځپلو او له نشه یي توکو د اغېزمنو سیمو د ژوند کیسې

پولې ته د څېرمه پرتو سیمو غږونه ۲۰۲۲ په افغانستان، کولمبیا او میانمار کې پولې ته څېرمه د جګړه ځپلو او له نشه یي توکو د اغېزمنو سیمو د ژوند کیسې

Back

Highlights

Authors
Type توضیحي پاڼه
Theme Governance and Political Economy
Language پښتو
Date of Publication August 07, 2022
Total Pages ٩١
Available In