شواهد د سیاست تر اغیزی الندی: په افغانستان کې د خدمتونو د وړاندې کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ د اړیکو په اړه پوښتنې

شواهد د سیاست تر اغیزی الندی: په افغانستان کې د خدمتونو د وړاندې کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ د اړیکو په اړه پوښتنې

Back

Highlights

Authors اورځلا نعمت
Type توضیحي پاڼه
Theme Social Protection and Livelihoods
Language پښتو
Date of Publication October 23, 2018
Total Pages ٦
Available In