په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکي لپاره وړاندیزونه

په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکي لپاره وړاندیزونه

Back

Highlights

Authors کاوون کاکړ, توماس کریمر, همایون رووفی
Type د پالیسۍ نوټ
Theme Legal Studies and Constitutional Review
Language پښتو
Date of Publication August 22, 2017
Total Pages ٤
Available In