اژانس خبری پژواک

اژانس خبری پژواک

آژانس خبری پژواک گزارشی را از جریان کنفرانس مطبوعاتی که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  برگزار شده بود در وبسایت این خیری خویش با نقل قول از گفته های میر احمد جوینده معاون ارتباطات و داد خواهی این واحد نقل نشر نموده.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

x